top of page
Erzincan - Erzincan Avukat - Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE - Banka Avukatı - Finanas Avukatı - Alacak Avukatı

       Bankacılık ve Finans Hukuku ile ilgili kastedilen, Bankacılık ve Finans sektörü ile ilgili hukuk ku­rallarının hangi hukuki şekiller doğrultusunda ortaya çıktığıdır. Bu anlamda Banka ve Finans Hukuku kaynaklarının, kanun, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı ve tebliğ biçimlerinde kendilerini gösterdiklerini söylenmelidir. Şöyle ki Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve benzeri bir çok kanun meydana gelen uyuşmazlıklar ile ilgili yol gösterici olmakta ve bu kanunları Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler ve Tebliğler desteklemektedir.

 

       Bu kapsamda;

·      Bankalar Yönünden;

       * Tüm hak ve alacaklarının takibi yönünde gerekli icra takiplerinin başlatılması

       * İcra takiplerinde bulunan ipoteklere ilişkin gerekli satış işlemlerinin yapılması

          (Ödenmemesi halinde)

       * Banka aleyhine açılacak tüm dava, icra takibi vb hukuksal işlem için taraf olarak dosyalarda bulunmak ve takiplerini yapmak

       * Bankanın zarara uğramaması için gerekli hukuksal tedbirlerin alınmasında hukuki danışmanlık sağlamak

       * Yerel ve uluslararası bankacılık hukuku

       * Bireysel ve kurumsal bankacılık ve uluslararası kredi işlemleri

 

·         Şahıslar Yönünden;

       * Bankalar tarafından aleyhlerine açılmış olan tüm dava dosyaları, icra dosyaları vb dosyalar ile ilgili hukuksal danışmanlık sağlamak ve gerekli davalara katılmak

       * Bankadan alacaklarına ilişkin gerekli ihtarnamelerin çekilmesi, icra takiplerinin başlatılması ve gerek duyulması halinde davaların açılması

       * Bankalarla imzalanacak sözleşmelerde hak ve alacaklarının belirtilmesi ve düzenlenmesi konusunda hukuki danışmanlık

       * Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüş verilmesi

       * Teminat mektuplarının nakde tahvillerinin incelenerek görüş verilmesi

       * Temlikname metinlerinin hazırlanması

       * Haciz ihbarnamelerine verilecek yanıtların kontrol edilmesi

       * İpotek tesis ve fek evrakının kontrolü

bottom of page